Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και κοινωνική επιχειρηματικότητα: Εναλλακτικές μορφές αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος στην Κεντρική Εύβοια

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι απόρροια μιας συνθετικής επίτευξης στόχων και αξιοποίησης μέσων για την ενεργοποίηση πόρων και δυνατοτήτων μιας περιοχής, ώστε να επιτευχθούν οικονομικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί με θετικό προσανατολισμό. Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στον τομέα του πολιτισμού, μέσω της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας, αφορά στην αξιοποίηση του υφιστάμενου πολιτιστικού αποθέματος κάθε περιοχής, με εναλλακτικό τρόπο. Με σεβασμό στο περιβάλλον, με ανάπτυξη κοινωνικών καινοτομιών και ενεργοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου. Με λογικές τοπικότητας και πρακτικές κοινωνικής συμμετοχής, συλλογικής ωφέλειας και προστασίας, ορθολογικής διαχείρισης και προώθησης του πολιτισμικού πλούτου της. 

Από τον κ. Ιωάννη Θεοδώρου 

E-Library: Tag