Κοινωνική Επιχείρηση

Με τον ν. 4019/2011 θεσπίστηκε ένας νέος τομέας επιχειρηματικής δραστηριοποίησης με έμφαση στην παράλληλη εξυπηρέτηση αναγκών του κοινωνικού συνόλου καθώς και την εναρμόνιση της εθνικής με την κοινοτική νομοθεσία. Στα πλαίσια αυτά ορίστηκε ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας καθώς και η νέα εταιρική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση. Παρακάτω παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της νέα αυτής μορφής.

E-Library: Tag