Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις ως Απαραίτητο Στοιχείο του Σύγχρονου Οικονομικού Περιβάλλοντος. Αδυναμίες, Βέλτιστες Πρακτικές και Ενέργειες για την Ενίσχυσή τους στη Σημερινή Ευρώπη

Ο όρος της κοινωνικής επιχείρησης, παρότι δεν είναι καινούριος, έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια ως μια επιχείρηση που ως κύριος σκοπό δεν έχει τη μεγιστοποίηση του κέρδους αλλά την επίτευξη συγκεκριμένων οικονομικών και κοινωνικών στόχων, και η οποία έχει την ικανότητα να εισάγει καινοτόμες λύσεις στα προβλήματα του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας. Η υπόθεσή μας για την συγκεκριμένη διπλωματική εργασία είναι πως οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην σημερινή εποχή και στις παρούσες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες είναι εξόχως σημαντικές και απόλυτα συγχρονισμένες με τη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και τις ανάγκες της κοινωνίας και για το λόγο αυτό θα ήταν χρήσιμο για την κοινωνία να γίνουν στοχευμένες ενέργειες για την περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωσή τους.

Από τον κ. Λουκά Ι. Καλογερά

E-Library: Tag