Εκπαιδευτικό Υλικό

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα CoopStarter

Η σειρά ενοτήτων συνεταιριστικής κατάρτισης που ακολουθεί, αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας CoopStarter 1.0 και 2.0  (Ελληνική έκδοση ιστοσελίδας εδώ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus και στην οποία συμμετείχαν συνεταιριστικές ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες και ενώσεις νεολαίας από όλη την Ευρώπη (την Ιταλία, το Βέλγιο, την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Δανία, την Σουηδία και την Ελλάδα) με σκοπό την αναχαίτιση της ανεργίας των νέων.

Πρόσφατες εξελίξεις της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Γενικός στόχος της έκθεσης που εκπόνησε το CIRIEC είναι η μελέτη της πρόσφατης εξέλιξης της κοινωνικής οικονομίας (ΚΟ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στα 28 κράτη μέλη της.

Προοπτικές ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε περιόδους κρίσης. Μια εμπειρική μελέτη

Στο πλαίσιο των περιοριστικών συνθηκών που αφορούν την ελληνική οικονομία λόγω της παρατεταμένης ύφεσης, τα αρνητικά αποτελέσματα, όπως η ανεργία και η δυσχέρεια στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης, μπορούν να αντιμετωπιστούν με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στους τομείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, αποτελώντας ταυτόχρονα δικλείδα ασφαλείας για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού που αφορά ανέργους και εργαζόμενους, προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Δεξιότητες Ζωής. Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες

Οι δεξιότητες ζωής είναι ένας όρος που περιγράφει μια σειρά δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της μάθησης ή/και μέσω της εμπειρίας του καθενός και που χρησιμοποιούνται για να βοηθούν άτομα και ομάδες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά προβλήματα και ζητήματα της καθημερινότητας. Στην πράξη χρησιμοποιούνται πολλές δεξιότητες ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, για τη λήψη αποφάσεων επιστρατεύουμε την κριτική σκέψη, π.χ. «ποιες είναι οι επιλογές μου;», και την εκτίμηση των αξιών μας , π.χ. «τι είναι σημαντικό για μένα;». 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αυτή η ενότητα θα παράσχει πρακτικά παραδείγματα επιτυχημένων κοινωνικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρηματιών, που προέρχονται κυρίως από διαδικτυακά βίντεο, μέσω των οποίων οι τελευταίοι προσπαθούν να καταπολεμήσουν μια ποικιλία κοινωνικών ζητημάτων που συνδέονται με την παγκόσμια φτώχια, την κλιματική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά προβλήματα, ενέργειας και ισχύος, με την ιατρική και τις υπηρεσίες υγείας, την εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα, κτλ.

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (Social Entrepreneurship) αποτελεί μια διακριτή μορφή επιχειρηματικότητας η οποία έχει ως σκοπό την επίτευξη ενός κοινωνικού σκοπού (social purpose) μέσω της δημιουργίας κοινωνικής αξίας (social value). Η κοινωνική επιχειρηματικότητα ανεξάρτητα από τη μορφή που λαμβάνει, δεν αλλάζει τον τελικό σκοπό της, την επίτευξη δηλαδή ενός κοινωνικού σκοπού. Έτσι, το όποιο κέρδος προκύπτει επανεπενδύεται για την επίτευξη αυτού του σκοπού.