Growing Social

Проектното предложение „Подобряване на социалното предприемачество чрез създаване на структури за подкрепа в трансграничната област“ с акроним на проекта „Growing Social“ бе подадено в рамките на втората покана за набиране на проектни предложения по Европейската програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция- България 2014 -2020 ”, Приоритетна ос 4, Специфична цел 9: Разширяване на социалното предприемачество в трансграничния регион.
Партньорството включва 5 партньори, 3 от Гърция страна и 2 от България.  

Водещ партньор – Община Пилеа Хортиатис 
Партньор 2 – Орган за администриране и управление Технополис, Солун
Партньор 3- Община Рудозем 
Партньор 4- Местна инициативна група Златоград- Неделино

Кратко описание на плана за действие за социално предприемачество.

 

Име на проекта: Подобряване на социалното предприемачество чрез създаване на структури за подкрепа в трансграничната област“ 

Акроним: Growing Social

Партньори
Гърция:

  • Водещ партньор : Община Пилеа Хортиатис 
  • Партньор 2 – Орган за администриране и управление Технополис, Солун

България

  • Партньор 4- Община Рудозем 
  • Партньор 5- Местна инициативна група Златоград- Неделино 

Продължителност:  31.10.2017-30.10.2019

 

Общ преглед на проекта.

 

През последните години се наблюдава нарастващ интерес към социалните предприятия (наричани по-нататък „СП“) в Европа, силно обусловен от нарастващото признаване на ролята, която СП могат да играят в справянето с обществените предизвикателства и насърчаването на приобщаващ растеж. В Гърция през последните години СП получиха тласък благодарение на нарастващия натиск върху социалните услуги, липсата на възможности за заетост и правната рамка, въведена със Закон 4019/2011, за установяване на правна форма на социално кооперативно предприятие. При все това, СП не са (все още) част от икономическата програма за дългосрочни структурни промени и икономическо развитие в Гърция и техният потенциал за създаване на устойчиви икономически структури, засилване на социалното сближаване и стимулиране на (социалните) иновации е подценен.


В България, въпреки че има някои субекти, които могат да се характеризират като СП (НПО, кооперации и социални предприятия, създадени от общините), терминът „социално предприятие“ не е ясно определен от националното законодателство и предприятията, които предприемат изрични социални цели, още не са добре развита в страната. Едно проучване, проведено от Европейската комисия през 2013 г., което включва полуструктурирани интервюта със заинтересовани страни в SE, установи, че важен фактор за развитието на СП в България и Гърция е повишаването на осведомеността сред широката общественост и образованието.

Проектът има за цел да насърчава социалното предприемачество чрез повишаване на осведомеността в трансграничната област и създаване на механизми за подкрепа на заинтересованите страни и нови социални предприемачи. В краткосрочен план бенефициентите ще създадат два местни офиси за социално предприемачество (един в Гърция и един в България) и инкубатор за стартиращи социални предприятия в Гърция за две социални предприятия, които ще разработят онлайн интерактивно бюро за помощ.

 
Освен това повече от 100 участници ще вземат участие в образователни дейности (семинари и учебни визити), а дейностите за осведомяване ще бъдат насочени директно към над 600 души (чрез конференции, дни на отворените врати, работни срещи и мрежови панаири) и още по-непряко чрез различни дейности в медиите. Въпреки това, в дългосрочен план въздействието на проекта ще надхвърли резултатите, описани във формуляр за кандидатстване. Отглеждането на култура на социалната икономика сред младите хора, структурите и инструментите, които ще продължат да функционират след края на проекта, трансферът на ноу-хау през границите и заключенията, направени от проучванията, ще доведат не само до насърчаване на СП, но и те също ще допринесат за увеличаване на икономическата и социалната активност в трансграничната област.


Иновацията и добавената стойност на проекта се състои във факта, че това е първият път, в който ще бъде създаден социален инкубатор в трансграничната зона и ще бъде разработен онлайн интерактивен наръчник. Тъй като СП в трансграничния район се сблъскват със сходни предизвикателства, трансграничния подход на проекта е обмен на ноу-хау между партньорите може да осигури цялостно решение и да стимулира развитието от двете страни на границите.

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ПРОЕКТА.

 

Преки бенефициенти по принцип са съществуващите социални предприятия и техните ръководители, както и ученици от второ и трето ниво на образование. Косвени бенефициенти са и членове на уязвими групи от двете страни на граничния регион.

 

ОСНОВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА.

 

Проектът предвижда редица резултати, които изграждат капацитета на партньорите в насърчаване на социалното предприемачество.

Работен пакет 3: Партньор 3 ще създаде механизми за подкрепа на социалното предприемачество (2 местни офиса и стартиращ инкубатор). Преди експлоатацията им, Партньор 1 и Партньор 4 ще разработят Генерален план за тяхната работа, базиран на нуждите на всяка област, ще се снабдяват с необходимото оборудване, ще наемат по 2 служители съответно за 18 месеца и 12 месеца и те ще бъдат обучени. Мониторингът ще се извършва от съответните офиси на двете общини чрез тримесечни доклади. Освен това служителите в офисите ще получават бизнес планове, представени им от заинтересовани страни, ще ги оценяват и ще предоставят обратна връзка. Процедурата по оценяване ще доведе до избор и инкубиране за 2-те най-добри бизнес планове (Гърция) и проучвателно посещение за 20 участници (България). Партньор 2 ще отговаря за осигуряването на инкубация в продължение на 12 месеца и разработването на онлайн интерактивно бюро за помощ с онлайн уроци и консултантски инструменти. Партньор 1 ще организира Деня на успешните историите в Солун (100 участници) с лектори от трансграничния регион и чужбина.

Работен пакет 4: Партньорите ще разработят ръководства за добри практики за нови социални предприемачи и ще организират семинари за бенефициенти. Партньор 2 ще проучи възможностите за финансиране на СП и ще създаде мрежа от инкубатори. В България ще се проведе панаир за мрежи между съществуващите СП и млади безработни лица. Партньор 3 и партньор 4 ще организират семинари в Солун и Златоград за нови или потенциални СП.

Работен пакет 5: Партньорите ще продължат с оценката на проекта (Партньор 1 и Партньор 4) и приноса на социалната икономика в постигането на социално сближаване в трансграничната зона(Партньор 3 и Партньор 5).

Работен пакет 2: ще се повиши осведомеността, съгласно разработената стратегия в комуникационния план, чрез следните дейности: уебсайт на проекта, кампания в социалните медии, рекламни материали (листовки, брошури, плакат и др.), действия в масмедиите (радио спотове, електронни банери, прессъобщения), 3 отворени конференции и 2 видеоклипа.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ.

Проектът следва холистичен подход за подкрепа и насърчаване на социалното предприемачество в трансграничната област. Самият проект ще постигне създаването на напълно функционални механизми за подпомагане на СП, което може да доведе до увеличаване на СП и до обществена дискусия по този въпрос в трансграничната област. По време на периода на изпълнение ще бъдат създадени две СП и ще получат услуги за инкубатори като консултации (най-малко 5 члена във всяка СП), коучинг и наставничество, докато повече от 100 ще получат обучение. Бенефициентите, които участват в тези действия, ще имат по-голям шанс да управляват успешно СП, тъй като ще получат фундаментална представа за функционирането на СП и необходимото ноу-хау. Двете нови СП ще бъдат подкрепени от Партньор 1, като той ще им възложи някои от дейностите си. Действия за повишаване на осведомеността като интерактивни семинари за 300 ученици ще насърчат позитивното отношение към социалното предприемачество сред младите хора, докато други средства за публичност (вестници и радио реклами, конференции, електронни банери) ще бъдат насочени към по-широка аудитория от потенциални бенефициенти в трансграничната област. В дългосрочен план проектът ще допринесе за стимулиране на местната икономика и за повишаване на социалното приобщаване и сближаване чрез услугите, предоставяни от новите СП, които ще бъдат създадени с подкрепа, получена от проекта. Водещият партньор ще подкрепи новите СП, които ще бъдат разработени в рамките на проекта чрез възлагане на част от своите дейности (със собствени ресурси) след приключване на проекта.

Очакваните резултати от проекта са в съответствие с показателите за резултатите на програмата, които се отнасят до броя на служителите, работещи в СП. Това ще бъде постигнато по два начина: на първо място, новите СП ще наемат персонал (най-малко 5 членове се изискват от гръцкото законодателство, за да се създаде СП) и второ, създаване на мрежи от местните служби и панаира, които ще бъдат организирани в България ще помогне на съществуващите безработни или лица в неравностойно положение да наемат на работа.

Интервенционна зона.

 

Събитията, дейностите и резултатите от проекта ще се изпълняват стриктно в областта на допустимата програма и по-специално в трансграничните 2 региона, област Централна Македония и регион Южен Смолян и градовете Солун и Смолян.