Διερευνώντας… Την Κοινωνική Οικονομία | Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Η κοινωνική οικονοµία µόλις πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως διακριτό σύνολο οικονοµικών φορέων. Ο όρος «κοινωνική οικονοµία» εµφανίστηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία στο πρώτο τρίτο του 19ου αιώνα. Οι φορείς της κοινωνικής οικονοµίας είναι σηµαντικοί παράγοντες της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Το κυριότερο πλεονέκτηµα της κοινωνικής οικονοµίας είναι το γεγονός ότι δεν είναι ούτε δηµόσια ούτε ιδιωτική αλλά θεωρείται ως ο τρίτος τοµέας ανάµεσά τους. Η σηµασία της αυξάνεται όταν οι οικονοµικές συνθήκες είναι δυσµενείς, όπως συµβαίνει σήµερα στην Ευρώπη. Οι φορείς κοινωνικής οικονοµίας παρέχουν ευκαιρίες απασχόλησης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων σε κοινωνικά ευάλωτους ανθρώπους, που αντιµετωπίζουν κίνδυνο περιθωριοποίησης, ή έχουν παραµείνει άνεργοι για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Η διάσταση αυτή έχει ανεκτίµητη αξία στην προσπάθεια της Ευρώπης να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη, να καταπολεµήσει τη φτώχεια και να βελτιώσει τις προοπτικές απασχόλησης. Η Ευρώπη αναζητά λύσεις στην επιδεινούµενη κατάσταση από πλευράς απασχόλησης και επιθυµεί να πετύχει ανάπτυξη που δηµιουργεί θέσεις εργασίας. Η κοινωνική οικονοµία φαίνεται ως λύση. Συνεπώς ας στρέψουµε περισσότερο σε αυτήν την προσοχή µας, προκειµένου να αξιοποιήσουµε πλήρως τις δυνατότητές της που θα µας βοηθήσουν να επιτύχουµε τους Ευρωπαϊκούς στόχους για το 2020 για την καταπολέµηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισµού, καθώς και την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης.

Από την κ. Μάρα Μαζαράκη