Η σύγχρονη κοινωνική επιχειρηματικότητα ως ενδιάμεση πραγματικότητα μεταξύ δύο άκρων

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί διαχρονική πραγματικότητα, ως προς τα θεμελιώδη της στοιχεία , η οποία πάντως επανέρχεται πρόσφατα προκειμένου να καλύψει ένα ευρύ πεδίο κοινωνικών αναγκών.  Διακρίνεται από τη μια πλευρά από την κλασσική ιδιωτική επιχειρηματικότητα,  και ως προς το σκοπό και ως προς τις μεθόδους, αν και πρέπει να συνυπάρχει με αυτή, και από την άλλη πλευρά από την κλασσική κρατική δραστηριότητα κατά την οποία το κράτος είναι ενεργητικό,  παροχικό και ρυθμιστικό υποκείμενο, τείνει δε να καταλάβει χώρο που ανήκει και στις δυο αυτές περιοχές.

Από τον κ. Δημήτριο Δ. Στράνη