Κοινωνική επιχειρηματικότητα στο σύγχρονο περιβάλλον

Σκοπός της εργασίας είναι η προσέγγιση της έννοιας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο σύγχρονο περιβάλλον, ο ρόλος της και η μελέτη των διαφορετικών μοντέλων των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, οι οποίοι εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Αρχίζει με την έννοια-σύνολο της επιχειρηματικότητας, συνεχίζει στην ειδικότερη έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ολοκληρώνεται με παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων. Αρχικά, προσεγγίζεται η έννοια της επιχειρηματικότητας, καθώς και οι σημαντικότερες μορφές αυτής. Η έννοια της επιχειρηματικότητας δεν είναι μονοσήμαντη και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ένας μοναδικός ορισμός. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, θα αναφερθούν διάφορες προσεγγίσεις αυτής της έννοιας. Για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας της επιχειρηματικότητας, θα περιγραφούν τα κίνητρα, που ωθούν κάποιον να επιχειρήσει και θα γίνει αναφορά σε ορισμένα είδη επιχειρηματικότητας. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η έννοια της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Αναδεικνύεται η έννοια και τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού επιχειρηματία με την παράθεση σημαντικών προσωπικοτήτων αυτής της μορφής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τέλος, αναπτύσσεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Ολοκληρώνοντας, επιλέγονται ορισμένες κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται τόσο σε διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Γενικά, γίνεται μια προσπάθεια σφαιρικής παρουσίασης του ζητήματος της κοινωνικής οικονομίας, ως αυτόνομης μορφής επιχειρηματικότητας, η οποία έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο στη σκηνή της διεθνούς οικονομίας.

Από τον κ. Βασίλειο Γιαμπίλη.