Ο αντίκτυπος του COVID-19 στους παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας

Η κρίση του COVID-19 έχει αποκαλύψει τα τρωτά σημεία των ατόμων, των κοινωνιών και των οικονομιών, ζητώντας επανεξέταση του τρόπου οργάνωσης των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Η κρίση απαιτεί ισχυρές αντιδράσεις που θα βασίζονται στην αλληλεγγύη, τη συνεργασία και την ευθύνη.

Οργανισμοί κοινωνικής οικονομίας, των οποίων τα επιχειρηματικά μοντέλα βασίζονται σε τέτοιες αρχές, μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση οικονομιών και κοινωνιών μετά την κρίση. Οι οργανισμοί αυτοί θέτουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στο επίκεντρο του επιχειρηματικού τους μοντέλου, δίνοντας προτεραιότητα στον κοινωνικό αντίκτυπο. Καθοδηγούνται από μια αποστολή να υπηρετούν το κοινό καλό, να προστατεύουν το γενικό συμφέρον και να αυξάνουν την ευημερία των ατόμων και της κοινότητας, οργανώνοντας τη δραστηριότητά τους με διαφορετικό τρόπο.

Από την κ. Μαρία Δ. Σινανίδου

E-Library: Tag