Έκθεση για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα, British Council