Ετήσια Έκθεση 2017 , Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας