Ετήσια Έκθεση 2018 , Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας