Growing Social

Το έργο «Enhacement of social entrepreneurship through the establishment of support structures in the CB area» με το ακρωνύμιο “Growing Social” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREGV-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 85% από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες και υλοποιείται στην περίοδο 31.10.2017 έως 30.10.2019. Το έργο έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας 4- Μία διασυνοριακή περιοχή κοινωνικής ένταξης, στη θεματική 09- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων, στην επενδυτική προτεραιότητα 9c. Υποστήριξη σε κοινωνικές επιχειρήσεις και στον ειδικό στόχο 9. Επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή.

Tο εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει πέντε εταίρους, εκ των οποίων τρείς από την Ελλάδα και δύο από την Βουλγαρία:

Επικεφαλής Εταίρος- Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη.

Εταίρος 2 – Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Εταίρος 3 –  Δήμος Rudozem.

Εταίρος 4 – Local active group Zlatogerad – Nedelino.

 

Συνοπτικά Χαρακτηριστικά του έργου.

 

Τίτλος Έργου: “Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support structures in the CB area” (Ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσω της ίδρυσης Δομών Στήριξης στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας- Βουλγαρίας)
Ακρωνύμιο: GrowingSocial
Διάρκεια: 24 μήνες (31.10.2017-30.10.2019)
Άξονας Προτεραιότητας: 4. Μία διασυνοριακή περιοχή κοινωνικής ένταξης
Θεματική: 09 – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων
Επενδυτική προτεραιότητα: 9c. Υποστήριξη σε κοινωνικές επιχειρήσεις 
Ειδικός στόχος: 9. Επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή
Επικεφαλής εταίρος: Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη
 • Εταίρος 2 – Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε.
 • Εταίρος 3 – Δήμος Rudozem
 • Εταίρος 4 – Local active group Zlatogerad - Nedelino

 

Ανάπτυξη της ιδέας του έργου.

 

The cross border region of Greece and Bulgaria includes some of the most deprived and isolated communities of the previously mentioned countries, as manifested by the increasing rates of poverty and unemployment, particularly between two types of social groups: the vulnerable groups (such as people with disabilities and the elderly) and the groups affected in both a professional and a social level (like women, young people, long term unemployed, and other special social groups), which are difficult to be integrated into the labor market.

The result of the previously analyzed labor market data is that the cross-border area displays desertification trends. The prevailing economic downturn and financial crisis on both sides of the border has intensified resulting in further public and private disinvestment in social services, and further weakening of social policy interventions aimed at resolving poverty and social exclusion.

The deterioration of the socio-economic context, together with the policies and financial instruments of the EU, have generated interest with respect to the formation and operation of social enterprises that offer a complementary opportunity to:

 • Tackle the professional and economic challenge presented for the vulnerable groups, to enter the labor market,
 • Take advantage of existing market opportunities to generate resources so as to meet the social mission, while the people and their needs remain at the center of social enterprise.

Social entrepreneurship has been established at a European level and it is able to circumvent any obstacles both while entering the labor market and during the provision of social services to specific population groups, which are more than evident in the eligible programme area.

The project aims at increasing the employment and social integration of vulnerable groups (youth, women, long term unemployed, etc.) in the current economic environment through social entrepreneurship by disseminating good practices at a local level. The actions financed will include provision of assistance in order to help people from vulnerable groups enter the labor market, search for particular market segments and trading capabilities. They will also encourage the transfer of knowledge for social enterprises in order to familiarize themselves to good management and marketing and supporting the implementation of activities during the first years of operation (to guarantee survival).

 

Κυριότερες προκλήσεις του έργου.

 

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, η Βουλγαρία ήδη κατά την διάρκεια υποβολής της Πρότασης για το έργο Action Plan for Social Entrepreneurship, διέθετε 501 κοινωνικές επιχειρήσεις στην περιοχή παρέμβασης. Οι αντίστοιχες επιχειρήσεις στην Ελληνική περιοχή παρέμβασης του έργου έφταναν μόλις τις 37. Ωστόσο, τα ποιοτικά στοιχεία παρουσιάζουν και για τις δύο χώρες τα εξής: χαμηλό βαθμό κοινωνικής καινοτομίας / έλλειψη διοικητικών εργαλείων για την ανάπτυξη των πωλήσεων (διαχείριση και μάρκετινγκ) ακόμη και σε ευρέως διαδεδομένες επαγγελματικές δεξιότητες / μη ικανοποιητική πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες συμβουλών για χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τη στήριξη των δραστηριοτήτων τους / χαμηλό επίπεδο δικτύωσης και συνεργασιών, ακόμη και όταν απευθύνονται σε παρόμοιες υπηρεσίες στην ίδια ομάδα στόχου / αδύναμη έως ανύπαρκτη δικτύωση και συνέργεια πέρα από τα σύνορα, με αποτέλεσμα την απουσία ανταλλαγής εμπειριών στην οργάνωση και προώθηση παρόμοιων ή συμπληρωματικών κοινωνικών υπηρεσιών.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, δεν ικανοποιείται η ανάγκη για οργανωμένη υποστήριξη υφιστάμενων και εγκατεστημένων κοινωνικών επιχειρήσεων, προκειμένου: α) να βελτιωθεί η διοικητική τους ικανότητα, να προωθηθούν οι υπηρεσίες / τα προϊόντα τους σε ένα ευρύτερο κοινό, και β) να ενισχυθούν οι επαγγελματικές δεξιότητες των μελών τους μέσω της δικτύωσης και της ανταλλαγής εμπειριών με άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα που δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα στη μεθοριακή περιοχή.

 

Δικαιούχοι του έργου.

 

Οι άμεσοι δικαιούχοι είναι φοιτητές και σπουδαστές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι θα εκπαιδευτούν σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας με σκοπό να εφοδιαστούν με κατάλληλα εφόδια για το μέλλον τους σύγχρονα της εποχής.

Άμεσοι δικαιούχοι είναι επίσης άνεργοι εν δυνάμει επιχειρηματίες που θα έχουν τη δυνατότητα αξιοποιώντας τις νέες δομές που διαμορφώνονται στο πλαίσιο του έργου δηλαδή το τοπικό γραφείο στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, το διαδικτυακό διαδραστικό γραφείο και την θερμοκοιτίδα του Technopolis ICT Business Park, να δημιουργήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις.

Έμμεσοι δικαιούχοι είναι μέλη ευάλωτων ομάδων και στις δύο πλευρές της παραμεθόριας περιοχή.

 

Τα κύρια προϊόντα του έργου.

 

 • 2 νέες θέσεις εργασίας για τη λειτουργία των τοπικών γραφείων.
 • Διαδικτυακό διαδραστικό γραφείο εξυπηρέτησης με εγχειρίδια και εργαλεία συμβουλευτικής για τη δημιουργία επενδυτικών σχεδίων Κοινωνικών Επιχειρήσεων.
 • Αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στα τοπικά γραφεία.
 • Εγκατάσταση στη θερμοκοιτίδα των 2 καλύτερων επενδυτικών σχεδίων.
 • Μία εκπαιδευτική επίσκεψη 20 συμμετεχόντων από τη Βουλγαρία.
 • Διοργάνωση μιας ημερίδας «SuccessStoriesDay».
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε μαθητές (300 άτομα).
 • Διερεύνηση χρηματοδοτικών εργαλείων για κοινωνικές επιχειρήσεις.
 • Εκδήλωση δικτύωσης ανάμεσα σε υφιστάμενες Κοινωνικές επιχειρήσεις και νέους ανέργους στη Βουλγαρία.
 • Σεμινάρια πιθανών μελών κοινωνικών επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη και στο Zlatograd.
 • Αξιολόγηση του έργου ως προς τη συνεισφορά του στην κοινωνική οικονομία και στην κοινωνική ένταξη στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου.

 

 • Δύο νέες Κοινωνικές Επιχειρήσεις τουλάχιστον 5 μελών η κάθε μία θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου και θα δεχθούν την υποστήριξη της θερμοκοιτίδας.
 • 100 άτομα θα εκπαιδευτούν και θα δεχθούν συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση προκειμένου να ξεκινήσουν και να λειτουργήσουν επιτυχώς μια Κοινωνική Επιχείρηση.
 • 300 μαθητές θα συμμετέχουν σε διαδραστικά εργαστήρια ευαισθητοποίησης σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο ευρύ κοινό μέσω δράσεων δημοσιότητας.

 

Interreg Greece-Bulgaria

 

Το πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020
Το πρόγραμμα συνεργασίας «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 09/09/2015 με την απόφαση C (2015) 6283.
Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός (ΕΤΠΑ και εθνική συνεισφορά) για το Ευρωπαϊκό Εδαφικό Πρόγραμμα «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020» ανέρχεται σε 129.695.572,00 €. Η συνολική χρηματοδότηση αποτελείται από 110.241.234,00 € (85%) χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και 19.434.338,00 € (15%) εθνική συνεισφορά.
Στόχος του Προγράμματος «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020», είναι η προώθηση της αρμονικής, ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης της διασυνοριακής περιοχής, μειώνοντας παράλληλα τις οικονομικές και κοινωνικές εδαφικές ανισότητες που έχουν προκύψει σε χώρες και περιφέρειες που υστερούν και επιταχύνοντας την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση.
Επιλέξιμη περιοχή
Η επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακές Μονάδες Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και στη Νότια Κεντρική Περιοχή Σχεδιασμού και η Νοτιοδυτική Περιφερειακή Χωροταξία Μπλαγκόεβγκραντ, Σμόλυαν, Καρδάλια και Χάσκοβο.
Ο χώρος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 είναι πανομοιότυπος με το ισχύον πρόγραμμα ETC. Εκτείνεται σε 40.202 km2 και έχει συνολικό πληθυσμό 2.7 εκατομμυρίων κατοίκων. Καλύπτει τέσσερις εδαφικές μονάδες σε επίπεδο NUTS II (Περιφέρειες) και 11 εδαφικές μονάδες σε επίπεδο NUTS III (Περιφέρειες). Η επιλέξιμη περιοχή εκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή των ελληνικών-βουλγαρικών συνόρων και εκτίνεται έως τα σύνορα με την Τουρκία (ανατολικά) και την ΠΓΔΜ (δυτικά), δύο χώρες που φιλοδοξούν να έχουν πρόσβαση στην ΕΕ. Είναι μέρος της πιο νοτιο-ανατολικό μη νησιωτικής περιοχή της ΕΕ, και βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις θάλασσες: η Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο Θάλασσα και το Ιόνιο-Αδριατική Θάλασσα. Τέλος, βρίσκεται στο σταυροδρόμι των στρατηγικών αγωγών ορυκτών καυσίμων που τροφοδοτούν την αγορά της ΕΕ και τους άξονες μεταφορών ΔΕΔ.
Η δομή διευθέτηση της περιοχής χαρακτηρίζεται από την παρουσία των 10 μεσαίου μεγάλες πόλεις (> 50.000 κατοίκους) τα οποία συσσωρεύονται 38,2% του συνολικού πληθυσμού, και 25 μικρές πόλεις (10.000-50.000 κάτοικοι).
Παρά τα ιστορικά σχετικά μικρά ποσά των κονδυλίων που διατίθενται, υπάρχει μια μακρά ιστορία συνεργασίας στην επιλέξιμη περιοχή, η οποία ξεκίνησε με την κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG Ι (1989-1993).
Οι άξονες προτεραιότητας είναι:
PA 1: Μια ανταγωνιστική και καινοτόμος διασυνοριακή περιοχή
PA 2: Αειφόρος και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή
PA 3: Καλύτερη διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή
PA 4: Μια διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς
PA 5: Τεχνική βοήθεια
Το παρόν έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4 – Μια διασυνοριακή περιοχή χωρίς αποκλεισμούς (αντιστοιχεί στο θεματικό στόχο 9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης), στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9 (c) – Παροχή υποστήριξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και αναφέρεται στο ειδικό αντικείμενο 9: Ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή.
Συνολικά στο Πρόγραμμα έχουν ανοίξει 4 προτάσεις υποβολής, εκ των οποίων οι 3 αφορούσαν Στρατηγικά Έργα. Η πρόταση του Action Plan For Social Entrepreneurship, έγινε στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης για υποβολή Προτάσεων, η οποία ανακοινώθηκε στις 14η Δεκεμβρίου 2015, με καταληκτική ημερομηνία υποβολών την 31η Μαρτίου 2016, και συνολικό προϋπολογισμό 35.200.000,00 € (εκ των οποίων 29.920.000,00 € ERDF και 5.280.000,00 € Εθνική Συμμετοχή).

 

Περιοχή Παρέμβασης.

 

Η περιοχή παρέμβασης του έργου Growing Social αποτελείται από τις πόλεις Smolyan και Θεσσαλονίκη καλύπτοντας 2 περιοχές του προγράμματος και 2 περιφέρειες: Νότια περιοχή Smolyan στη Βουλγαρία και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην Ελλάδα.